REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DAN-SPORT.PL

I. STOSOWANE POJĘCIA

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dansport.pl;
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dansport.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy dansport.pl a Klientem, zawierana                         z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem dansport.pl i jest regulaminem, o którym mowa     w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy dansport.pl, działający pod adresem www.dansport.pl, prowadzony jest przez firmę PIOTR BABICZ DAN-SPORT z siedzibą we Wrocławiu ul. Borowska 1-3, 50-529 wpisaną do CEIDG pod numerem REGON: 932820776, NIP: 8991808924, telefon kontaktowy 602868427,    e-mail: dansport@dansport.pl .
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego (z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dansport.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Składając zamówienie lub wysyłając zapytanie Klienci przekazują do Sklepu pewne dane osobowe, które sklep przetwarza w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administratorem powierzonych danych osobowych jest DAN-SPORT Piotr Babicz ,ul. Pustecka 28/5, 54-011 Wrocław, z siedzibą na ul. Borowskiej 1-3, 50-529 Wrocław, wpisaną do CEIDG pod numerem REGON: 932820776,                                      NIP: 8991808924. Wypełniając obowiązki nałożone na Administratora przez RODO szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez dansport.pl zostały opisane w dziale Polityka prywatności.
 4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, tj. ceny, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
 5. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 6. Towary oferowane przez DAN-SPORT za pośrednictwem Sklepu są szczegółowo określone. Na stronie internetowej znajdują się informacje                     o właściwościach towaru, cenie, materiale, z którego jest wykonany, dostępnych rozmiarach itd.
 7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji konkretnie ukazanych na nich modeli.
 8. DAN-SPORT zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie dansport.pl i będzie obowiązywać od dnia następującego po dniu jej ogłoszenia. Powyższe nie dotyczy jednak zamówień w realizacji, złożonych przez dniem modyfikacji Regulaminu.
 9. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję regulamin”.
 10. Obowiązkowe druki do pobrania wymienione w regulaminie:
 • Druk reklamacyjny pobierz
 • Zwrot towaru – odstąpienie od umowy

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep prowadzony i administrowany przez DAN-SPORT umożliwia Klientom zakup oferowanych przez DAN-SPORT towarów za pośrednictwem Internetu (zakup na odległość, poza siedzibą spółki).
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się       z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego stronie Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w zamieszczonym na stronie Sklepu formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wystawienia faktury VAT (paragonu fiskalnego) oraz potwierdzenie (poprzez użycie stosownego przycisku), iż zamówienie jest składane  z obowiązkiem zapłaty.
 6. Podczas dokonywania zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, aktualnych oraz dokładnych danych osobowych, tj. w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania), adres dostawy (jeżeli jest on inny niż w/w adresy), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 7. DAN-SPORT może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności:
 • podania w trakcie rejestracji w sklepie internetowym danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 • dopuszczenia się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuszczenia się innych zachowań, które zostaną uznane przez DAN-SPORT za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, korzystanie ze Sklepu odbywa się                   w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla dansport.pl.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www. dansport.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta wraz z kolorystyką oraz rozmiarem jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Dodanie towaru do koszyka nie oznacza jego rezerwacji. Produkt zostaje zarezerwowany po złożeniu zamówienia.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z dansport.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez DAN-SPORT stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku Klientów niebędących Konsumentami). W przypadku Klientów będących konsumentami do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą skutecznego złożenia przez Klienta zamówienia.. Treść potwierdzenia wysłanego drogą elektroniczną do Klienta będącego Konsumentem zawierać będzie informacje zgodnie        z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Informacja ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów (w tej chwili dochodzi do zawarcia w/w umowy).
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
 11. Zamówienie pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 13. Od cen promocyjnych oraz cen wyprzedaży nie są udzielane dodatkowe rabaty oraz nie są uwzględniane żadne kupony rabatowe.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 • Firmy kurierskiej – InPost
 • Paczkomatów InPost
 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie:

DAN-SPORT
Ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław

 1. Koszty dostawy są zależne od wybranej formy dostawy i płatności za towar:
 • Przedpłata – Kurier InPost – 13zł
 • Za pobraniem – Kurier InPost – 15zł
 • Przedpłata – Paczkomaty – 12zł
 1. Informacja o kosztach dostawy podawana jest zawsze w trakcie składania zamówienia (wybór sposobu dostawy). Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem: firmy Paczkomaty InPost Sp. z o.o. – czas dostawy 1-2 dni robocze, kuriera InPost – 1-2 dni robocze, firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.. – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze; Przesyłka kurierska wysłana w piątek zostanie dostarczona            w poniedziałek. Przewoźnicy zastrzegają sobie możliwość dostarczenia przesyłki w czasie dłuższym niż podany powyżej. Czas liczony jest od dnia wysłania Zamówienia przez sklep.
 3. Czas wysyłki może ulec zmianie w przypadku sytuacji losowych, na które sklep nie ma wpływu.
 4. W celu uzyskania informacji o koszcie przesyłki zagranicznej prosimy wcześniejszy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 5. Przesyłki wysyłane do klientów sklepu są umieszczone w tekturowych opakowaniach lub kopertach dobrze zabezpieczonych, co gwarantuje dostarczenie przesyłki w stanie nienaruszonym.
 6. Podczas odbioru towaru od przewoźnika Kupujący ma obowiązek starannie sprawdzić stan zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, a także zgłoszenia przy odbiorze wszelkich wad.
 7. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera; złożenia u Kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u Kuriera, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie; poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach.
 8. W przypadku wyboru jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru z powodu braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie klienta, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym. Wszelkie płatności zostaną zwrócone z wyłączeniem kosztów wysyłki.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za towar, obejmująca także koszty jego dostawy, może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:
 • Płatność na rachunek bankowy DAN- SPORT (przed wysyłką towarów)

Dane konta bankowego firmy:
DAN-SPORT
ALIOR BANK
90 2490 0005 0000 4500 1990 8784

 • Płatność elektroniczna (przed wysyłką towarów)
 • Płatność za pobraniem, gotówką do rąk przewoźnika (w chwili odbioru towarów).
 • Odbierając zamówiony towar w sklepie, możecie Państwo zapłacić gotówką.
 1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej.
 2. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku       o prawach konsumenta – od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W przypadku Klientów będących konsumentami, cena zakupu towaru nie ulegnie zmianie od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia         w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,              b) transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych; c) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 5. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego DAN-SPORT.
 6. Wykluczone jest ustanawianie na nabytych towarach zastawu oraz innych obciążeń przed zapłatą całości ceny sprzedaży. DAN-SPORT zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia przez Klienta ceny towaru w całości.
 7. DAN-SPORT zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przy czym zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VII.  ZWROT I WYMIANA TOWARU 

 1. Zgodnie z art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,               z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w/w ustawy. W przypadku skorzystania z takiego prawa Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić DAN-SPORT zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz    z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz oświadczenie o odstąpieniu. Koszt oraz ryzyko zwrotu towaru ponosi Kupujący. Więcej informacji             w zakładce „Odstąpienie od umowy”
 3. Wszystkie zakupione u nas towary podlegają wymianie. Jeżeli nie odpowiada Państwu rozmiar można dokonać wymiany towaru na taki sam lub inny w innym rozmiarze, ponosząc koszty odesłania do nas nieużywanego towaru (musi mieć wszelkie naszywki, metki, logo itp. oraz być odesłany                w oryginalnym opakowaniu) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 4. Jeżeli wymiana będzie niemożliwa zaoferujemy do wyboru inny dostępny produkt lub zwrócimy pieniądze.
 5. Przesyłki ze zwracanym towarem należy kierować na adres siedziby firmy:

DAN-SPORT
Borowska 1-3
50-529 Wrocław
e-mail: dansport@dansport.pl,
Telefon: 602 868 427

 1. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, DAN-SPORT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Zwrot środków zostanie dokonany na podany przez Kupującego numer rachunku bankowego w oświadczeniu.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Towary sprzedawane w naszym Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Stanowi to obowiązek sprzedającego w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu cywilnego).
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne, może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu wady fizycznej rzeczy, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię za wady fizyczne (dotyczy wyłącznie Konsumentów). Roszczenia z rękojmi wygasają w terminie 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. W celu złożenia reklamacji na zasadach i warunkach określonych niniejszym Regulaminem należy zachować dowód zakupu towaru oraz załączyć wskazany dokument do reklamowanego towaru (nie dotyczy Klientów będących konsumentami).
 4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej, powstałej podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego. Na skutek złożonej reklamacji, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres      e-mail lub numer telefonu komórkowego potwierdzenie przyjęcia reklamacji. O dalszych krokach postępowania Klient informowany jest na bieżąco za pośrednictwem e-mail bądź przez wiadomości SMS.
 5. Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony DANSPORT Klient zobowiązany jest na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany adres pocztowy: DAN-SPORT ul. Borowska 1-3,  50-529 Wrocław,  wraz z dowodem zakupu. Obowiązek dostarczenia towaru wraz z dowodem zakupu nie dotyczy Klienta będącego konsumentem. DANSPORT nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez DANSPORT w terminie 14 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia.
 7. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń reklamacyjnych, towar zostanie odesłany Klientowi na koszt DANSPORT wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 8. Druk reklamacyjny: pobierz plik
 9. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.
 10. Dan-sport.pl nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez DAN-SPORT jako administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r.                     z późniejszymi zmianami). Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu zamówienia.
 2. Powierzone DAN-SPORT dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
 • w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany adres;
 • gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
 • gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych,             a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 • pozyskania od Klienta przez wyspecjalizowane podmioty opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym;
 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.
 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dansport.pl podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu internetowego, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: dansport@dansport.pl wraz ze wskazaniem rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamówienia w Sklepie dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Akceptacja ta następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola przy składaniu zamówienia.
 2. Brak akceptacji uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.
 3. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówione towary. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony. DAN-SPORT zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy       z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.